Skip to main content

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ «ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА”

By 01.08.2013декември 14th, 2021Достъп до култура

В рамките на Европейската младежка седмица’2013, вдъхновени от Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура Българската асоциация на работодателите в областта на културата и Българската асоциация на младежките работници стартираха Национална кампания за достъп на младите хора до културата и приеха съвместна Декларация за достъп на младите хора до култура.

Въз основа на принципите на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за младежта, Закона за закрила на детето и Закона за народната просвета стартираме Национална кампания за присъединяване към Декларация за достъп на младите хора до култура до 12 август 2013, обявен от ООН за Международен ден на младежта, като призоваваме:

  • Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Mинистерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Националния център за европейски и младежки програми и инициативи да се присъединят към Декларацията за достъп на младите хора до култура.

  • Всяка българска община да се присъедини към Декларацията Декларация за достъп на младите хора до култура чрез приемането й от общинския съвет на основание на чл. 17, ал. 1, т.10 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

  • Всяка културна организация, културен институт и младежка организация да се присъединят към Декларацията за достъп на младите хора до култура;

С този свой акт всяка институция и организация ще допринесе за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща обществени среда за приобщаване на младите хора до култура в България.

Очакваме веднага след приемането на декларацията да изпратите копие от Вашето решение, което ще бъде публикувано на интернет страницата на Националната кампaния: www.barok-bg.org/достап

Вашето съпричастие към Декларацията за достъп на младите хора до култура е ключово за стимулирането на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора чрез за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура и за утвърждаване на социалната мисия на българската култура.

Close Menu