Общи правила за членство

 • Членството в БАРОК е доброволно.
 • Членството в БАРОК е пълноправно и асоциирано.
 • Всеки член има право да бъде представляван в социалния диалог.
 • Членовете на БАРОК запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.
 • Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставя другиму при условия и ред, определен от Общото събрание.
 • Членовете се приемат въз основа на писмено заявление с решение на Националния съвет.
 • Браншовият комитет дава становище по заявлението за членство в срок до един месец от постъпването на заявлението.
 • Националният съвет се произнася по заявлението за членство не по- късно от първото свое заседание след получаването на становището на Националния съвет
 • Решението на Националния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.
 • Решението на Националния съвет за отказ за приемане на може да бъде оспорено пред Общото събрание на сдружението, което се произнася по реда на чл. 28, ал. 1, т. 5 от Устава.
 • Членството в БАРОК се прекратява при:
  • молба за доброволно напускане при условия, че молителят е изпълнил задълженията си към БАРОК, произтичащи от членството;
  • прекратяване на юридическото лице на съответния член;
  • прекратяване на БАРОК;
  • изключване.
 • Националният съвет изключва член на БАРОК с мотивирано решение, когато:
  • нарушава системно устава на БАРОК;
  • извърши действие или/и бездействие, което накърнява престижа и интересите на БАРОК ;
  • системно не плаща членски внос.
 • Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира с писмен акт на контролния съвет на БАРОК и Националният съвет взема решението за отпадане с мнозинство от три четвърти от всички членове.
 • Горепосоченото решение на Националния съвет може да се обжалва пред общото събрание, което се произнася по реда на чл. 28, ал. 1, т. 5 от Устава.
 • Прекратяването на членството води до загубване на правата, предоставени въз основа на Устава.
 • Членовете на БАРОК са длъжни:
  • да спазват Устава;
  • да съдействат за постигането на целите на БАРОК, както и за финансовото и организационното укрепване на БАРОК;
  • да заплащат определения встъпителен и годишен членски внос;
  • да не използват членството си в БАРОК за цели и по начин, противоречащи на статута  и устава на БАРОК.

Пълноправно членство

 • Пълноправен член на БАРОК може да бъде работодател който е наел работници и служители в културна индустрия/и.
 • Всеки пълноправен член на БАРОК има право:
  • да гласува в Общото събрание;
  • да избира и да бъде избиран в органите на БАРОК;
  • да участва в разглеждането на въпроси, отнасящи се до дейността на БАРОК или/и някои членове на БАРОК;
  • да бъде информиран за дейността на БАРОК;
  • да дава становище при налагането на санкции;
  • да напусне доброволно БАРОК;
 • Всеки пълноправен член може да се ползва от имуществото  БАРОК и от резултатите от дейността му при условия и ред, определени от общото събрание в съответствие с Устава.

Асоциирано членство

 • Асоциирани членове на БАРОК могат да бъдат представителни браншови организации на работодатели от съответна област на културата.
 • Асоциираните членове имат право:
  • да участват в Общото събрание с право на съвещателен глас;
  • да правят предложение до органите на БАРОК по въпроси, отнасящи се до дейността на БАРОК;
  • да бъдат информирани за дейността на БАРОК;
  • да ползват от имуществото  БАРОК и от резултатите от дейността му при условия и ред, определение от общото събрание в съответствие с този устав;
  • да напуснат доброволно БАРОК;
 • Общото събрание може да създаде допълни права и задължения за асоциираните членове или за някои групи асоциирани членове.