Дейността на БАРОК е насочена към:

  1. Застъпничество за развитието, утвърждаването и подпомагането на социалния диалог в областта на културата;
  2. Повишаване на квалификацията на лицата, заети в управлението в областта на културата;
  3. Утвърждаване на правила за професионална етика в областта на управлението в областта на културата в съответствие с международните стандарти;
  4. Насърчаване на политиките за подобряване на условията на труд в областта на културата;
  5. Установява на стандарти за обслужване на потребителите на културни продукти и услуги;
  6. Установява на стандарти за управление на качеството в областта на културата;
  7. Организационното и технологичното развитие в областта на културата;
  8. Решаване на проблемите по финансиране в областта на културата;
  9. Решаване на социалните проблеми на работниците и служителите, наети в областта на културата;
  10. Решаване на споровете, които могат да възникнат в областта на културата чрез създаване на независима арбитражна комисия към БАРОК.