• В съответствие с устава на БАРОК съставът на помощните органи се избира за срок до три години, съставът на Арбитражната комисия се избира без срок.
  • Помощните органи се отчитат пред Националния съвет. Арбитражната комисия не се отчита.
  • Общото събрание приема устройствен правилник и процедурни правила на Арбитражната комисия.
  • Националният съвет избира Председателя на Арбитражната комисия, след като вземе мнението на Контролния съвет.
  • Членовете на Арбитражната комисия се избират от Националния съвет след като се вземе мнението на Контролния съвет