• Контролният съвет се състои от трима до петима членове.
 • Членовете на Контролния съвет избират председател на Контролния съвет измежду от състава на съвета.
 • Контролният съвет осъществява цялостен контрол върху дейността Националния съвет и помощните органи на БАРОК, както и на финансовото състояние на БАРОК.
 • Контролният съвет се отчита пред Общото събрание.
 • Контролният съвет може:
  • да иска от общото събрание да отмени решения на Националния съвет, които противоречат на закона, устава или/и на решение на общото събрание;
  • да иска от Арбитражната комисия да отмени решения на помощните органи на БАРОК, когато противоречат на закона, устава, решенията на Общото събрание или/и на решенията на Националния съвет;
 • С цел да не настъпят отрицателни последици, Контролният съвет може да спира изпълнението на решенията по ал. 3 до произнасянето на съответния орган.
 • Правилата на горните две точки не се прилагат по отношение на решенията на арбитражната комисия.
 • Контролният съвет може да дава писмени предписания за отстраняване на нарушения на устава и закона, които са задължителни на членовете на БАРОК и помощните органи на БАРОК.