Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на сдружението.

Общото събрание:

1.  изменя и допълва устава;

2.. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

3. приема бюджета на сдружението;

4. приема отчета за дейността на Националния съвет;

5. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението, освен тези на Арбитражната комисия.

6. взема и други решения, предвидени в устава.

Общото събрание:

1. избира и освобождава председателя на БАРОК;

2. избира и освобождава членове на Националния съвет;

3. избира и освобождава членове на  Контролния съвет;

4. избира и освобождава председателя на Обществения съвет;

 • Правата по т. 1 и т. 2 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
 • Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на БАРОК.
 • Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • Общото събрание се свиква от Националния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от пълноправните членове на БАРОК в седалището на сдружението.
 • Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 • Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БАРОК, най-малко един месец преди насрочения ден.
 • Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички пълноправни членове.
 • При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и пълноправни членове да се явят.
 • Всеки пълноправен член на общото събрание има право на един глас.
 • Едно физическо лице може да представлява не повече от трима пълноправни членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
 • Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите пълноправни членове.
 • Решения по чл. 28, ал. 1 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите пълноправни членове.
 • По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.