Координира и съгласува дейността на своите членове и развива техния капацитет за участие в социалния диалог в областта на културата.
Представлява и защитава правата и интересите на работодателите в социалния диалог в областта на културата на общинско и национално ниво.

Представлява своите членове в колективното преговаряне в областта на културата.

Представлява своите членове в националното, браншово и отраслово тристранно сътрудничество на общинско и национално ниво вобластта на културата.
Представлява своите членове пред Министерството на културата, други държавнии общински органи, както и пред български, чуждестранни и международни работодателски исиндикални организации за развитие на социалния диалог в областта на културата на общинско, национално, европейско и международно ниво.