Настоящи членове на Националния съвет

 • Националният съвет е управителен съвет на сдружението.
 • Съставът на Националният съвет се определя от Общото събрание
 • Председателят на БАРОК е по право член на Националния съвет .
 • За членове на Националният съвет могат бъдат избирани:
  • представители на работодателите от всяка от областта на културата, представена в БАРОК;
  • експерти в управлението на културни индустрии;
  • експерти в индустриалните отношения;
 • Членовете на Националния съвет се избират за срок от пет години.
 • До избирането на нов състав на Националния съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.
 • Националният съвет:
  • приема и изключва членове;
  • взема решение за откриване и закриване на клонове;
  • взема решение за участие в други организации;
  • приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
  • взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
  • избира от своя състав заместник председател;
  • осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
  • разпорежда се с имуществото на БАРОК при спазване изискванията на устава, както и решава кои длъжности на БАРОК ще се заемат от щатни служители и определя тяхното трудово възнаграждение;
  • подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
  • подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на БАРОК;
  • определя реда и организира извършването на дейността и представителството на БАРОК и носи отговорност за това;
  • определя адреса на управление на БАРОК;
  • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
  • определя ликвидатора на сдружението при прекратяване на БАРОК;
  • приема правила за организацията на дейността на Националния съвет
  • изпълнява задълженията, предвидени в устава;
 • Националният съвет:
  • избира заместник-председател (и) на БАРОК;
  • избира генерален секретар на БАРОК;
  • избира членове на Обществения съвет;
  • определя състава на помощните органи съгласно устава;
 • Заседанията на Националния съвет се свикват и ръководят от председателя.
 • Председателят е длъжен да свика заседание на Националния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.
 • Ако председателят не свика заседание на Националния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Националния съвет.
 • При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Националния съвет заместник-председател.
 • Националният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
 • Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 35 ал.1 т. 1, 4, 5, 6, 8, 11 и 14 с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове на Националния съвет.
 • Националният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Националния съвет.
 • По решение на Националния съвет, председателите на колективните помощни органи на Националния съвет, ако не са членове на Националния съвет, могат да участват на заседанията на Националния съвет с право да дават становища и да правят предложения по въпроси, свързани с дейността на съответния помощен орган.