• Общественият съвет подпомага органите на БАРОК при осъществяване на дейността на БАРОК.
 • Членовете на обществения съвет могат да участват в заседания на органите на БАРОК без право на глас.
 • Членовете на обществения съвет се канят на всички мероприятия, организирани от БАРОК.
 • Председателят на обществения съвет:
  • представлява обществения съвет пред органите на БАРОК;
  • представлява обществения съвет пред членовете на БАРОК;
  • представлява обществения съвет пред трети лица;
  • свиква и ръководи заседанията на обществения съвет.