• Членове на Почетния комитет са лица с особени заслуги за развитието на социалния диалог в областта на културата.
  • Националният съвет отправя покана до подходящи лица да бъдат членове на Почетния комитет.
  • Имената на членовете на Почетния комитет се вписват в специална почетна книга.
  • Статутът на членовете на Почетния комитет се определя от Националния съвет.
  • Решенията по т. 2 и 4 се приема с мнозинство от ¾ (три четвърти) от членовете на Националния съвет, след като се вземе мнението на Контролния съвет.