• Генералният секретар може да представлява БАРОК въз основа на нотариално заверено пълномощно.
  • Обемът и срокът на представителната власт на генералния секретар се определя с решение на Националния съвет.
  • В случай че Генералният секретар не е член на Националния съвет, той има право да участва в заседанията на съвета с право на съвещателен глас.