• Браншовите комитети подпомагат дейността на Националния съвет при участие в преговори и участие в двустранния и тристранния диалог, уточняване на договорни условия, консултации и становища по браншови въпроси и предложения за подписване на колективни трудови договори и други документи, засягащи пряко работата на съответната област на кутлтурата.
 • Подготвените от Браншовите комитиети проекти за договори и други документи за съоветната културна индустрия се утвърждават от Националния съвет на БАРОК, след което Председателят на БИРКА ги подписва.
 • С цел ефективно представителство на работодателите от различните културни индустрии в БАРОК се създават следните браншови комитети:
  • Браншов комитет в областта на музиката и танца;
  • Браншов комитет в областта на театъра;
  • Браншов комитет на аудио-визуални индустрии;
  • Браншов комитет в областта на дизайна;
  • Браншов комитет  на библиотеки и книгоиздаване;
  • Браншов комитет на културна анимация;
  • Браншов комитет на музеи, галерии и изящни изкуства;
  • Браншов комитет мултикултурна индустрия.
 • В решението за приемане на член Националния съвет определя неговата принадлежност към браншов комитет.
 • Браншовите комитети избират свои председатели, които координират дейността им.
 • Браншовите комитети осъществяват своята дейност при условия и ред, определени с правилника за дейността на БАРОК, утвърден от Националния съвет.