1. Да координира и съгласува дейността на своите членове и развива техния капацитет за участие в социалния диалог в областта на културата;

2. Да представлява и защитава правата и интересите на работодателите в социалния диалог в областта на културата на общинско и национално ниво;

3. Да представлява своите членове в колективното преговаряне в областта на културата;

4. Да представлява своите членове в националното, браншово и отраслово тристранно сътрудничество на общинско и национално ниво в областта на културата;

5. Да представлява своите членове пред Министерството на културата, други държавни и общински органи, както и пред български, чуждестранни и международни работодателски и синдикални организации, за развитие на социалния диалог в областта на културата на общинско, национално, европейско и международно ниво;