Skip to main content

НАПОО като институция за координация на дейностите по професионално образование, професионално обучение и професионално ориентиране на национално ниво участва в конференция за общите насоки в развитието на европейските политики в професионално образование и обучение (ПОО) в областта на културата. Събитието се организира в рамките на международен партньорски проект Live Skills (LIVSKI), финансиран по Програма Еразъм+, организирано от Британският съвет, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Национална гимназия по сценични и екранни изкуства, гр. Пловдив, които са българските партньори по проекта.


Събитието се проведе на 13 февруари 2020 г., четвъртък, в конферентната зала на Европейската Комисия в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 124. С участието на широк кръг представители от различни институции в сектора на Изкуствата, както и участници от други държавни институции.


На конференцията бяха представени дейностите по проекта, постигнатите резултати и предстоящите дейности до края на проекта. Интерес за аудиторията представляваха трите учебни програми, разработени по проекта, по които в пилотната фаза са обучени 105 лица: „Нови и дигитални технологии“, „Културно предприемачество“ и „Артмениджмънт“.


В рамките на организираната кръгла маса по време на събитието бяха представени и други проекти, финансирани по програма Еразъм+, в които НАПОО активно участва като партньор, а именно:


• Проект №: 2018-1-SK01-KA202-046331: „Проследяване на обучението и кариерния път на завършилите професионално образование и обучение, с цел подобряване качеството на професионалното образование и обучение“ (On Track)
• Проект №: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ : Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo)
• Проект 597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-IPI-JQ-VET „Development of managerial and entrepreneurial skills of young eco-farmers via joint VET curricula, enhanced qualification profile, assessment standard and sustainable cooperation synergies” (ECOFAR).“

По време на дискусията бяха обсъдени различни възможности за постигане на устойчивост на резултатите от проектите по програма Еразъм+.


НАПОО ще допринесе трите програми по проект Live Skills (LIVSKI) да бъдат разпространени до ЦПО, които имат в лицензията си професии от област Изкуства от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Close Menu