Skip to main content

АПЕЛ ЗА ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

By 14.08.2015юли 26th, 2021Новини

ДО

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ПРОФ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРОФ.  ТОДОР ТАНЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Г-Н КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

АПЕЛ

НА

УЧАСТНИЦИТЕ В III-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА“

ОТ 12 АВГУСТ 2015 г.,

ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

ЗА

ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

КАТО СЕ ОСНОВАВАМЕ НА:

 • Препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот, която съдейства за интегриране на културата във всички учебни дейности в училищата, младежките организации и институциите за обучение;
 • Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 16 ноември 2007 г. относно Европейска програма за култура и нейните стратегически цели, както и Заключенията на Съвета относно работния план за културата за периода 2011—2014 г.;
 • Проучването за достъпа на младите хора до култура, възложено от Европейската комисия;
 • Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 г. относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.), в която се посочва, че творчеството и новаторският капацитет на младите хора следва да се подкрепят посредством по-качествен достъп и участие в културата и културното изразяване от ранна възраст, като така се насърчава развитието на личността, засилените способности за учене, междукултурните умения, разбирането и зачитането на културното многообразие и развиването на нови и гъвкави умения за бъдещи възможности за работа;
 • Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 година за насърчаване на творческо поколение — развиване на творчеството и новаторския капацитет у децата и младите хора чрез културно изразяване и достъп до култура, в които се набелязват шест приоритета;
 • Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 19 ноември 2010 година относно достъпа на младите хора до култура;
 • Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа (Х сесия, 21 май 2003);
 • Националната стратегия за младежта 2010–2020 г., която определя публично подпомагане приобщаването на млади хора към културата и изкуството като основна национална за цел за развитието на младите хора в България;
 • Закона за младежта, който определя координиране на политиките за младежта в сферата на културата като основен принцип на националната политика за младежта;
 • Закона за закрила и развитие на културата, който определя откриването, подпомагането и обучението на млади таланти в областта на културата и развитието и усъвършенстване на образованието в областта на изкуствата и културата като основни принципи на националната културна политика;

КАТО ПРИЗНАВАМЕ И ПОДЧЕРТАВАМЕ:

— че достъпът на младите хора до култура включва два основни аспекта: младите хора като ползватели, купувачи, потребители и публика; и младите хора като активни участници и творци на изкуство и култура;

— значението на тези два аспекта за доброто сътрудничество между областите на младежта и на културата;

— значението на познаването, насърчаването, видимостта и използването на нови информационни и комуникационни технологии, включително на цифровизацията на културното съдържание, с цел да се разшири достъпа на младите хора до култура;

— че достъпът на младите хора до култура означава също и практика на себеизразяването, личностно развитие и придобиване на увереност, капацитет за иновации и творчество, удовлетворение и отворено съзнание към другите култури, включително към европейското културно наследство;

— значението на непрекъснатото развитие на културните компетентности на младите хора и на всички заинтересовани страни, тъй като това се преплита с други ключови компетентности;

— значението на културата като средство за насърчаване на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и борбата срещу дискриминацията и бедността;

АПЕЛИРАМЕ ЗА:

 1. улесняване достъпа на всички млади хора до култура, като намалим свързаните с това пречки (напр. финансови, езикови, времеви и географски пречки), като отчитаме ролята на образованието и обучението в сферата на изкуството за всички млади хора от ранна възраст в рамките на перспективата за учене през целия живот и чрез използване на целеви програми;
 2. насърчаване разработването на дългосрочни координирани политики за достъп на младите хора до култура на всички равнища, с ясна перспектива за младежта, например чрез стимулиране на партньорства и контакти между творческия сектор и заинтересованите страни в сферите на младежта, образованието и други свързани с тях области;
 3. развиване на познанието за изкуствата в извънучилищни форми на обучение;
 4. насърчаване и обмена на опит, практики и информация между всички заинтересовани страни на всички равнища във връзка с обучението на младите хора в изкуства;
 5. разширяване на достъпа на младите хора до изкуствата като средство за стимулиране на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и на борбата срещу дискриминацията и бедността (по примера на „El Sistema” и други подобни в Европа);
 6. създаване на законови гаранции за достъпа на младите хора до изкуства в училищата чрез включването на музиката, изобразителното изкуство, танца, театъра, аудиовизуалните и дигиталните изкуства като предмети в задължителните учебни часове за учениците от I до XII клас и чрез осигуряването на ефективни възможности за учениците за полагането на втори държавен зрелостен изпит по изкуства.

София, 12 август 2015 година

10 517 Comments